Policy

Arbetsmiljö

Saneringsföretagens Riksförbund, SFR, verkar för en seriös och sund saneringsbransch där medlemsföretagens medarbetare ska känna sig trygga, säkra och motiverade. Ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av sitt arbete.

SFRs medlemsföretag är av uppfattningen att en god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för att uppfylla dessa mål. En god arbetsmiljö bidrar i sin tur till bättre affärer och nöjdare kunder.

Policy

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen huvudansvaret för arbetsmiljöarbetet i företaget. Skyddsombuden står för värdefull kunskap och kan fungera som resurs i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet.

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift “Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:1). Det ska finnas en tydlig organisation för arbetet där alla ansvariga ska ha erforderliga kunskaper och befogenheter för att kunna fullgöra respektive uppgift på ett tillfredsställande sätt.

Arbetsmiljöarbetet ska planeras och följas upp i organisationen av ansvariga chefer i samverkan med berörda fackliga företrädare och medarbetare.

Det förebyggande arbetet är av central betydelse. Risker, såväl fysiska som psykosociala, ska därför systematiskt kartläggas, analyseras och minimeras.

Chefer, arbetsledare, övriga medarbetare och fackliga företrädare ska alla känna ett personligt ansvar för arbetsmiljön.

Företaget ska ställa motsvarande krav på samarbetspartners, leverantörer och kunder.

SFRs medlemsföretag ska med dessa utgångspunkter utarbeta egna arbetsmiljöpolicys utifrån sina egna förutsättningar. Dessa policys skall kontinuerligt ses över och vid behov revideras.

SFR ska aktivt stimulera medlemsföretagen i arbetsmiljöarbetet samt stå till förfogande med stöd och hjälp så fort sådan efterfrågas.

Miljö

Saneringsföretagens Riksförbund, SFR, anser att branschens företag utför värdefulla miljöinsatser till gagn för hela samhället

SFR skall ta aktiv del i medlemsföretagens miljöarbete genom information, utbildning och genom att påverka medlemsföretagen att miljöanpassa sin verksamhet så långt detta är tekniskt och ekonomiskt möjligt. SFR ska också verka för att gällande lagar, föreskrifter och andra samhällskrav efterlevs.

SFR skall påverka medlemsföretagen att arbeta med miljöprogram som genom en helhetssyn integrerar miljöfrågorna i det dagliga arbetet.
SFR skall ta del i miljöarbetet genom att informera och ställa krav på tillverkare och leverantörer att miljöanpassa sina produkter och tjänster. Grunden för detta arbete utgörs av en strukturerad sammanställning av medlemsföretagens synpunkter. Branschen skall gemensamt använda dessa argument i sin externa kommunikation.

Genom hög medvetenhet och aktivt och uthålligt arbete med miljöanpassade metoder genereras ständiga förbättringar i verksamheten. Miljöfrågorna skapar sålunda livskraftiga och lönsamma företag.

Exempel på viktiga faktorer i miljöledningsprogram

Varje medlemsföretag i SFR utarbetar sina egna miljöledningsprogramprogram. Dessa kan, som exempel, innehålla följande:

 • Maskiner och produkter
  Vid val av maskiner och produkter skall hänsyn tas till deras inverkan på såväl arbetsmiljö som yttre miljö. Tillverkare och lverantörer bör tillhandahålla dokumentation och utbildning, t.ex. varuinformationsblad. Tillverkare och leverantörer skall uppfylla ställda miljökrav enligt lag och föreskrift.

 • Kemikalier och arbetsmetoder
  Kemikalier och arbetsmetoder bör väljas så att utsläpp till yttre och inre miljö minimeras. Utbytesprincipen i de allmänna hänsynsreglerna, Miljöbalken kapitel 2, skall beaktas. Hantering och förvaring av kemikalier ska ske på ett säkert sätt ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Miljökriterier för yrkesmässigt användande av kemikalier skall beaktas.

 • Resursanvändning
  Förbrukning av vatten, rengöringsmedel, elektricitet, olja, gas etc skall effektiviseras och därmed minska. Detta gäller även alla former av transporter. Bilkörning bör minimeras.

 • Avfallshantering, källsortering och återvinning
  Möjligheter till källsortering och återvinning skall uppmärksammas. Detta gäller bl a förpackningsmaterial, kemikalier, papper, plast, batterier och textilier. Mängden engångsartiklar bör minskas. Hantering av avfall och farligt avfall skall alltid ske i enlighet med gällande regler.

 • Kunskap och miljöfrågor
  Genom att tillse att personalen har tillräckliga kunskaper om miljöfrågor skall den allmänna miljöpåverkan minskas. Medlemsföretagen ansvarar för att relevanta instruktioner och säkerhetsföreskrifter finns tillgängliga för personalen, samt att lagar och andra krav efterlevs.

Förslag till miljöledningssystem

Varje medlemsföretag utformar egna miljöledningssystem. Dessa bör innehålla följande:

 • Yttre och inre miljö
  Miljöfrågorna är en integrerad del av det dagliga arbetet. På samma sätt skall arbetsmiljöfrågorna integreras.

 • Maskiner och produkter
  Vid val av maskiner och produkter skall hänsyn tas till deras inverkan på såväl miljö som arbetsmiljö. Tillverkare och lverantörer bör tillhandahålla dokumentation och utbildning, t.ex. varuinformationsblad. Tillverkare och leverantörer skall uppfylla ställda miljökrav enligt lagstiftning.

 • Kemikalier och arbetsmetoder
  Kemikalier och arbetsmetoder bör väljas så att utsläpp i yttre och inre miljö minimeras. Utbytesprincipen i de allmänna hänsynsreglerna, Miljöbalken kapitel 2, skall beaktas. Säkerställ att hantering och förvaring av kemikalier sker på ett säkert sätt ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Miljökriterier för yrkesmässigt användande av kemikalier skall beaktas.

 • Resursanvändning
  Förbrukning av vatten, rengöringsmedel, elektricitet, olja, gas etc skall effektiviseras. Detta gäller även alla former av transporter. Bilkörning bör minimeras.

 • Avfallshantering, källsortering och återvinning
  Möjligheter till källsortering och återvinning skall uppmärksammas. Detta gäller bl a förpackningsmaterial, kemikalier, papper, plast, batterier och textilier. Mängden engångsartiklar bör minskas. Tillse att hantering av avfall och farligt avfall alltid sker i enlighet med gällande regler.

 • Kunskap och miljöfrågor
  Genom att tillse att personalen har tillräckliga kunskaper om miljöfrågor skall den allmänna miljöpåverkan minskas. Medlemsföretagen skall tillse att ansvar och befogenheter är väl definierade.Medlemsföretagen ansvarar för att relevanta instruktioner och säkerhetsföreskrifter finns tillgängliga för personalen, samt att lagar och andra krav efterlevs.

 • Certifiering
  Möjligheter till certifiering och vidare utveckling inom miljöområdet skall beaktas bl a genom att medlemsföretagen arbetar i enlighet med gällande standard för miljö.

Kvalitet

Saneringsföretagens Riksförbund, SFR, samlar de marknadsledande saneringsföretagen i Sverige i syfte att främja saneringsbranschen och verka för en kvalitativ och teknisk utveckling av medlemsföretagens tjänster.

Kvalitetsfrågor skall ha en framträdande plats i SFR:s verksamhet.

God kvalitet skapas bland annat genom yrkeskunniga och motiverade medarbetare, högsta miljömedvetande och säkerhetstänkande, samt genom att säkerställa att lagar och föreskrifter efterlevs.

SFR skall aktivt påverka medlemsföretagen att på bästa sätt kvalitetssäkra sin verksamhet.

SFR skall ta del i kvalitetsarbetet genom att samla in och förmedla information till medlemsföretagen, samt genom att ställa kansliets resurser till förfogande i enskilda fall när medlemsföretag så önskar.

Kvalitet skapar goda kundrelationer och referenser, vilket i sin tur bidrar till utvecklade och bättre affärer.

Droger

Alkohol och droger (narkotika- eller dopingklassade preparat) är ett av våra största folkhälsoproblem. Missbrukare finns i alla åldrar och samhällsgrupper och på alla typer av arbetsplatser. Det finns ingen anledning att anta att SFRs medlemsföretag utgör något undantag.

De tjänster som utförs av SFRs medlemsföretag är kvalificerade och ställer höga krav på medarbetarna. En person som är påverkad av droger eller alkohol utgör en stor fara för sig själv, sina arbetskamrater, kundens medarbetare och kundens egendom.

SFRs medlemsföretag har därför antagit följande policy:

På SFRs företag accepteras inte droger eller alkohol. Det är aldrig tillåtet att befinnas sig på arbetsplatsen med droger eller alkohol i kroppen, oavsett påverkansgrad.

Allt agerande med anledning av misstänkt eller konstaterad alkohol- eller drogpåverkan ska göras med största respekt för individens integritet. Det är dock viktigt att vara tydlig och aldrig vika från de principer som slagits fast i denna policy.

Chefer och arbetsledare skall ingripa vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan. Arbetskamrater, skyddsombud och fackliga förtroendemän skall omedelbart påkalla arbetsledningens uppmärksamhet om man misstänker att någon är påverkad.

Personer som misstänks vara påverkade skickas omedelbart hem från arbetsplatsen.

Gäller misstanken alkohol skall arbetsgivaren snarast erbjuda aktuell medarbetare stöd och hjälp enligt upprättade rutiner på respektive SFR-företag. Alkoholmissbrukaren är skyldig att själv aktivt medverka i rehabiliteringsprocessen.

Innehav och/eller brukande av narkotika eller dopningsmedel är, till skillnad från alkohol, i sig ett brott som kan medföra fängelse. Det finns därför inga hinder mot att arbetsgivaren i dessa fall, utan erbjudande om rehabilitering, tar medarbetarens anställning under omprövning enligt reglerna i lagen om anställningsskydd.

För de företag som drogtestar sin personal gäller att testerna ska utföras av utbildad personal med tillförlitliga metoder på ett sätt som inte inkräktar mer än nödvändigt på den personliga integriteten.

Drogpolicyn ska vara väl känd bland samtliga medarbetare och förhandlad med kollektivavtalsbärande fackliga parter.