Om oss

En sammanslutning av Sveriges branschledande saneringsentreprenörer

Sanering är en mångsidig, omfattande och betydelsefull servicenäring som omsätter cirka tre miljarder kronor årligen i Sverige.

De marknadsledande saneringsföretagen är medlemmar i Saneringsföretagens Riksförbund, SFR, ett förbund som bildades 1987.

Saneringsföretagen arbetar inom ett brett register.
Vi sanerar brand- och vattenskador, tar bort asbest, pcb, kemikalier, olja, klotter och är experter på allt från ventilationssanering till restvärdesräddning och elektroniksanering. Industriserviceföretagen rengör industriproduktionsanläggningar inom exempelvis fordonsindustri, pappersbruk och raffinaderier.
Vi har också specialister på kärnkraftsservice och riskavfall och andra miljövårdande insatser i vid mening.

SFR arbetar för att på olika vägar främja saneringsbranschen och verka för en teknisk och kvalitativ utveckling av medlemsföretagens tjänster.

Verksamhet

Saneringsindex

I samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB, utger SFR ett kostnadsprisindex som revideras två gånger per år. Indexet är skräddarsytt för att spegla saneringsföretagens kostnadsmassa och kan med fördel användas som stöd av både kund och medlemsföretag i kontraktsförhandlingar.

Upphandling

Denna upphandlingsvägledning är framtagen av arbetsgrupp från Saneringsföretagens Riksförbund (SFR), Almega Saneringsföretagen och Fastighetsanställdas Förbund och avser upphandling av Industri- och Skadeservice.

Introduktionshäfte

I samarbete med SRY, Servicebranschens Yrkesnämnd, har SFR tagit fram ett introduktionshäfte för sina medarbetare. Häftet delas ut till alla anställda och behandlar viktiga frågor om kvalitet, arbetsmiljö, service och hur man uppträder hos kund.

Arbeten med höga tryck

SFR har tillsammans med Prevent tagit fram en utförlig säkerhetsutbildning för arbeten med höga tryck. Utbildningen ställer betydligt högre krav på kompetens än nu gällande lagstiftningskrav. Kunden ska kunna lita på att arbetet utförs på ett betryggande sätt med utbildad personal. Utbildningen finns i två versioner, en för handledare och en för operatörer. Vilka företag som har egna handledare framgår på förbundets hemsida.

Allmänna bestämmelser

SFR tillhandahåller allmänna leveransbestämmelser för saneringsarbeten.

Kvalitet

Kvalitetssäkring är ett viktigt inslag i sanerings företagens verksamhet. SFR har en särskild kvalitetspolicy för medlemsföretagen och arbetar aktivt med hithörande frågor.

Miljö

Miljön är en av de stora samhällsfrågorna och en effektiv miljöanpassning har blivit en nödvändighet i varje företags handlingsprogram.
SFR har en miljöpolicy som stödjer medlemsföretagen i det lokala miljöarbetet samt sprider goda exempel bland medlemsföretagen.
SRFs företag gör miljövårdande insatser – på ett miljövänligt sätt.

Arbetsmiljö

SFR-företagens medarbetare ska känna sig trygga, säkra och motiverade. Ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av sitt arbete. SFRs medlemsföretag är av uppfattningen att en god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för att uppfylla dessa mål. SFR har en egen policy till stöd för företagen i deras lokala arbetsmiljöarbete.

Drogpolicy

En person som är påverkad av droger eller alkohol utgör en stor fara för sig själv, sina arbetskamrater och kunden. Med SFRs drogpolicy som grund arbetar medlemsföretagen aktivt med såväl förebyggande som aktiva åtgärder mot droger och alkohol på arbetsplatsen.

Arbetsgivarfrågor

SFR har ett samarbetsavtal med Almega inom Svenskt Näringsliv. En samverkansgrupp diskuterar branschens allmänna arbetsgivarfrågor. Denna grupp är dessutom delegation vid riksavtalsförhandlingarna om kollektivavtalens löner och allmänna villkor.

Facklig samverkan

SFR samverkar med organisationer och institutioner inom såväl näringslivet som den fackliga rörelsen. Exempelvis hålls regelbundna möten med den största fackliga organisationen i branschen, Fastighetsanställdas Förbund.

Näringspolitiska frågor

SFR bevakar saneringsbranschens näringspolitiska intressen, besvarar remisser, uppvaktar myndigheter och för saneringsföretagens talan i utredningar, förhandlingar etc.